Regulamin promocji “Roczne ubezpieczenie w cenie”

REGULAMIN PROMOCJI „ROCZNE UBEZPIECZENIE W CENIE”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji „ROCZNE UBEZPIECZENIE W CENIE”, zwanej dalej „Promocją”.
2. Istotą Promocji jest zapewnienie klientowi ubezpieczenia zakupionej instalacji fotowoltaicznej w przypadku spełnienia warunków określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§2

DEFINICJE

a) Mikroinstalacja (mikroinstalacja fotowoltaiczna) – instalacja fotowoltaiczna (odnawialnego źródła energii) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW.
b) OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) mienia od wszystkich ryzyk Compensa TU S.A Vienna Insurance Group zatwierdzonych uchwałą Zarządu nr 14/07/2021 z dnia 09.07.2021 r. (zwane dalej OWU)
c) Ubezpieczający (Organizator Promocji)– ML SYSTEM + sp. z o.o. z siedzibą w Zaczerniu, 36-062 Zaczernie 190G, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000471680, REGON: 181004641, NIP: 5170363419 , kapitał zakładowy w wysokości 100 000 zł.
d) Klient – posiadacz Mikroinstalacji fotowoltaicznej lub podmiot posiadający odpowiedni tytuł prawny do mikroinstalacji, na rzecz której Ubezpieczający w ramach Promocji zawarł umowę ubezpieczenia z Ubezpieczycielem.
e) Suma ubezpieczenia – górna granica odpowiedzialności finansowej Ubezpieczyciela, czyli maksymalna kwota, którą możesz otrzymać za szkodę.
f) Ubezpieczyciel – podmiot wykonujący działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną, zgodnie z Ustawą z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej tj. COMPENSA TU S.A. VIG Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa.
g) Umowa – umowa zawarta pomiędzy Organizatorem Promocji a Klientem w przedmiocie sprzedaży i montażu .

§3

ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

1. W Promocji może wziąć udział każdy Klient, który zdecyduje się zawrzeć Umowę w terminie od dnia 03.01.2022 r. do dnia 21.03.2022 r.
2. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i osób prawnych mających siedzibę na ww. terytorium .
3. 3. Promocja polega na pokryciu przez Organizatora Promocji pełnej opłaty za ochronę ubezpieczeniową instalacji fotowoltaicznej za okres jednego roku. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez Ubezpieczyciela, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym.
4. Szczegółowe warunki ubezpieczenia określają OWU.
5. 5. Promocyjną ochroną ubezpieczeniową może być objęta Mikroinstalacja, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) w chwili przystąpienia do użytkowania będzie kompletna i gotowa do pracy, zgodnie z wymaganą dokumentacją potwierdzającą jej działanie,
b) przez okres użytkowania jest wyposażona w system ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej (o ile jest wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) oraz uziemienie,
6. Z Promocji można skorzystać tylko raz w odniesieniu do danej Mikroinstalacji.
7. Akceptując Regulamin Klient oświadcza że:
a) przed objęciem ochroną ubezpieczeniową przekazano mu warunki umowy ubezpieczenia, w tym treść OWU oraz informację o wysokościach Sumy Ubezpieczenia. OWU stanowią integralny załącznik do niniejszego Regulaminu.
b) otrzymał informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Ubezpieczyciela, stanowiącą integralny element zawartej Umowy.
8. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje od dnia protokolarnego potwierdzenia wykonania Umowy.
9. Objęcie ochroną ubezpieczeniową zostanie potwierdzone poprzez wydanie Klientowi certyfikatu ubezpieczeniowego. Certyfikat zostanie przekazany na adres mailowy Klienta wskazany w Umowie.

§4

DANE OSOBOWE

1. W celu właściwego przeprowadzenia Promocji, w szczególności w celu komunikacji z Klientami, Organizator Promocji będzie przetwarzał dane osobowe Klientów na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) zwanym dalej Rozporządzeniem. Klauzula informacyjna Organizatora Promocji stanowi integralny element Umowy.
2. Twoje dane zostaną przekazane do Ubezpieczyciela, który będzie administratorem Twoich danych osobowych. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest Klauzula Informacyjna Ubezpieczyciela.

§5

PROCEDURA ZGŁOSZENIA SZKODY

1. zdarzeniu ubezpieczeniowym należy niezwłocznie poinformować Ubezpieczyciela telefonicznie na nr 22 501 61 00 lub na stronie www.zgloszenie.compensa.pl
2. Dokonując zgłoszenia szkody Ubezpieczyciel poprosi Klienta o następujące dane:
1) imię i nazwisko lub nazwa;
2) numer PESEL lub numer NIP;
3) adres Mikroinstalacji;
4) numer telefonu kontaktowego;
5) adres korespondencyjny lub adres e-mail; 6) opis szkody wraz z datą jej powstania.

§6

REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje dotyczące ubezpieczenia udzielanego w związku z udziałem w Promocji należy zgłaszać Ubezpieczycielowi:
a) pisemnie – przesyłką pocztową pod adresem siedziby Ubezpieczyciela: COMPENSA TU S.A. VIG Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa z siedzibą w Warszawie;
b) ustnie – przez telefon, dzwoniąc pod numer 22 501 61 00

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, obowiązuje OWU oraz Kodeks cywilny. W razie sprzeczności pomiędzy Regulaminem a OWU, OWU ma moc rozstrzygającą.
2. Organizatorowi Promocji przysługuje możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, zmiany takie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez uczestników Promocji.
3. Regulamin Promocji wraz z załącznikami przez cały czas obowiązywania Promocji jest dostępny na stronie https://mlsystemplus.pl/.
4. Udział w promocji wiąże się z powierzeniem Organizatorowi Promocji danych osobowych i przetwarzaniem ich w zakresie niezbędnym do realizacji Promocji, na co Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę.
5. Regulamin obowiązuje od 27.09.2021 roku.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

KONTAKT